Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
D E F H I K L N O D E F H I K L N O D E F H I K L N O D E F H I K L N O D E F H I K L N O
409 Carlos Cainço & Julieta Cainço / Alunos de Apolo Lisboa 1. Round - - - - - - - - - 0 - - - - X - X - - 2 - X - - - - X - - 2 - - - - - X - - - 1 - - - - - - - - - 0 5 8.-9.
410 Carlos Marques & Filipa Sá / Alunos de Apolo Lisboa 1. Round - - - X - - - - - 1 X - - X - - - - X 3 - - - - - - - - - 0 - - - X - - - - - 1 - - - - - - - - - 0 5 8.-9.
418 Eduardo Silva & Clarisse Tavares / Apolo Gaia 1. Round - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 - - - - X - - - - 1 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 1 10.
421 Fernando Teixeira & Andreia Morgado / Apolo Gaia 1. Round X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X 9 45 1.
2. Round 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
439 José Gonzalez & Loly Rodríguez / Espanha 1. Round X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X 9 45 3.
2. Round 4 5 3 4 3 4 3 4 5 3 5 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 5 3 3 5 3 2 4 3 3 4 3 3 5 3 2 3 3 3 5 3 3 3
440 José Peres & Eunice Godinho / Alunos de Apolo Lisboa 1. Round X X X - - - X - X 5 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - X 1 - - - X X - - - - 2 8 7.
442 Juan Pedro Maria & Maria Rosa Grane / Espanha 1. Round X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X 9 45 2.
2. Round 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1
448 Pedro Ferraz & Giselda Couto / A. Pedro Sousa 1. Round - X - X X X - X - 5 - X X - - X - X - 4 X - X X - X - X X 6 X X X - X - X X - 6 X X X - - X X X X 7 28 6.
2. Round 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 3 4 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 5 5
456 Roman Lago & Rosa Bea / Espanha 1. Round X - X - X X X X X 7 X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X 9 43 4.
2. Round 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 6 4 5 3 5 6 3 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 6 4 4 4 4 5 5 3 5 6 4
458 Rui Castro & Isadora Reis / Apolo Gaia 1. Round X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X 9 45 5.
2. Round 3 4 5 3 4 3 4 3 3 5 2 5 4 4 3 5 4 5 6 5 5 4 5 6 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 6 5 4 4 4 4 4 6